Työllisyystoimiin tehoa

Porvoossa maksetaan ns. Kela-sakkoja yli 4 miljoonaa euroa vuodessa. Kela-sakoilla tarkoitetaan kuntien maksuosuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Pitkäaikaistyöttömien toimeentulotukimenoihin arvioidaan menevän runsaat 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Näiden lisäksi työttömyys ja syrjäytyminen aiheuttavat myös muita kuluja etenkin terveydenhoidossa ja muualla sosiaalitoimessa, mutta niistä ei ole luotettavia arvioita. Kunta voisi mielestäni maksaa avustusta niille työnantajille, jotka ottavat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen työttömän töihin. Jos tällainen henkilö työllistyy yli 8 kuukauden työsuhteeseen, hän pääsee ansiosidonnaiselle päivärahalle tai valtion maksamalle työttömyyspäivärahalle. Ts. pois Kela-sakon piiristä. Tässä voittaisi sekä kaupunki että työn saanut työtön.

Porvoossa maksetaan kyllä jo työllistämisen kuntalisää – siihen on budjetoitu 30 000 euroa tänä vuonna. Summa saisi olla huomattavasti suurempi ja samalla kriteerit saada ko. kuntalisää pitäisi olla paljon yksinkertaisemmat, jotta työnantajat myös innostuisivat hakemaan sitä. Myös työllistämisen kuntalisästä tiedottamista kannattaisi lisätä. Esimerkiksi Kuusamossa ja Rovaniemellä on päätetty ottaa käyttöön järjestelmä, jossa koko Kela-sakko maksetaan pitkäaikaistyöttömän työllistävälle työnantajalle.

Ehdotan myös sosiaalisten näkökulmien käyttöä julkisissa hankinnoissa. Tästä kirjoitinkin jo aiemmin artikkelin. Sosiaalisten näkökulmien käytöllä julkisissa hankinnoissa voi olla suuri ohjaava vaikutus työpaikkojen syntymisessä niin pitkäaikaistyöttömille, nuorille, ikääntyneille, osatyökykyisille kuin vammaisillekin työntekijöille. Sosiaalisten kriteerien käyttö tulisi kirjata poliittisena tahtotilana ja siitä tulisi muodostua osa hankintaprosessia  Työllistämisehdon soveltaminen julkisissa hankinnoissa on kokonaistaloudellisesti kannattavaa, tuo hyvinvointia sekä tukee työttömien osallisuutta ja yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä. Hankinta voi lyhyellä aikavälillä maksaa enemmän, mutta pitkällä aikavälillä säästöt voivat olla huomattavat. Kokonaisuutena ajatellen saadaan koko yhteiskunnan kannalta positiivisia ja taloudellisesti kestäviä tuloksia.

Kolmas tapa vähentää pitkäaikaistyöttömien määrää (ja näin ollen myös Kela-sakkoja) on aktiivinen eläkeselvittely. Liian moni pitkään työttömänä ollut ihminen on eläkejärjestelmän näkökulmasta työkykyinen, mutta tosiasiallisesti työkyvytön. Ns. Taipaleen-mallilla autetaan aktiivisesti eläkkeelle työkyvyttömiä työttömiä, saadaan aikaan merkittäviä säästöjä kunnalle ja vähennetään inhimillistä kärsimystä. Tällöin myös voimavaroja jää enemmän niiden työttömien auttamiseen, joilla on parempi työkyky ja työllistymismahdollisuudet.

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa

Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää yhteiskunnassa hyväksi todettuja tavoitteita kuten ympäristöystävällisyyttä, sosiaalista tasa-arvoa ja taloudellista reiluutta. Sosiaalisten näkökulmien käytöllä julkisissa hankinnoissa voi olla suuri ohjaava vaikutus työpaikkojen syntymisessä niin pitkäaikaistyöttömille, nuorille, ikääntyneille, osatyökykyisille kuin vammaisillekin työntekijöille. Hankintalaki antaa selkeät mahdollisuudet sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen. Esimerkiksi Hollannissa on työllistämisehdon käyttäminen yleistynyt isoissa kaupungeissa jo yleiseksi tavaksi toimia. Myös eri puolelta Suomea on hyviä ja rohkaisevia kokemuksia sosiaalisten kriteereiden julkisissa hankinnoissa. Työllistämisehdon soveltaminen julkisissa hankinnoissa on kokonaistaloudellisesti kannattavaa, tuo hyvinvointia sekä tukee työttömien osallisuutta ja yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä. Hankinta voi lyhyellä aikavälillä maksaa enemmän, mutta pitkällä aikavälillä säästöt voivat olla huomattavat. Kokonaisuutena ajatellen tällä toimintatavalla saadaan koko yhteiskunnan kannalta positiivisia ja taloudellisesti kestäviä tuloksia. 

Hankintamenettelyjä tulee kehittää pitkäjänteisesti ja kaiken perustana on poliittisen ja virkamiesjohdon tahtotila, sosiaalisten näkökulmien merkityksen tunnustaminen ja sitoutumisen viestiminen. Sosiaalisten näkökulmien ja työllistämisehdon soveltaminen julkisissa hankinnoissa vaatii kunnanvaltuustojen sitoutumista.  Monessa kunnassa kuten esimerkiksi Espoossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella on edetty yksittäisistä sosiaalisten kriteerien kokeiluista hankinnoissa kohti poliittisen tahtotilan kirjaamista toimintastrategioihin ja tätä kautta sosiaalisten kriteerien käyttö onkin jo muodostunut osaksi hankintaprosessia. Porvoon kaupungin hankintavastaavia on syyskuussa 2015 informoitu tarpeesta muuttaa kaupungin hankintaohjeistusta siten, että kilpailutuksissa muiden arviointikohtien rinnalla korostettaisiin yritysten työllistämistoimintaa. Olisikin kiinnostavaa saada tietää, miten tämä on näkynyt kaupungin hankinnoissa?